ІНТЕГРАЦІЯ

інтегра́ція (від лат. integratio – поповнення, відновлення) 1. Об’єднання в ціле будь-яких окремих частин. Протилежне – дезинтеграція. 2. І. економічна – процес інтернаціоналізації господарського життя, зближення, об’єднання економік ряду країн. Розрізняють І. капіталістичну і соціалістичну, що докорінно відмінні між собою. Соціалістична економічна І. – свідомо й планомірно регульований комуністичними й робітничими партіями і урядами країн – членів Ради Економічної Взаємодопомоги процес міжнародного соціалістичного поділу праці, зближення їхніх економік і формування сучасної, високоефективної структури національних господарств, поступового зближення і вирівнювання рівнів їхнього економічного розвитку, формування глибоких і стійких зв’язків в основних галузях економіки, науки й техніки, розширення і зміцнення на цій основі світового соціалістичного ринку, вдосконалення товарно-грошових відносин. Капіталістична економічна І. грунтується на приватній власності на засоби виробництва, конкуренції й підпорядкуванні сильнішими партнерами слабших. 3. І. соціальна – наявність упорядкованих відносин між індивідами, групами, організаціями, державами. 4. біол. Процес упорядкування, узгодження і об’єднання структур і функцій у цілісному організмі, характерний для живих систем на кожному з рівнів організації їх. У фізіології І. – функціональне об’єднання окремих фізіологічних механізмів у складну координовану пристосувальну діяльність цілісного організму.

Словник іншомовних слів Мельничука 

ІНТЕГРИМЕТР →← ІНТЕГРАФ

T: 0.096893546 M: 3 D: 3